UNIT KEWANGAN

  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Institut
  • Menguruskan pembayaran gaji, perkhidmatan & bekalan
  • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun serta Akaun Amanah Institut