Selamat Datang ke portal

Jawatankuasa keselamatan
Dan Kesihatan Pekerjaan

Institut Teknikal Jepun Malaysia

Image

Fungsi JKKP JMTI

Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan Institut Teknikal Jepun Malaysia Terlibat dalam memastikan persekitaran pekerjaan di JMTI berada dalam keadaan selamat mengikut Peraturan 11, peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan ) 1996.

  1. Membantu dan pembangunan kaedah-kaedah Keselamatan dan Kesihatan serta Sistem Kerja Selamat.

  2. Mengkaji semula keberkesanan Program Keselamatan dan Kesihatan.

  3. Menjalankan kajian tentang Trend kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja.

4. Melaporkan kepada majikan apa-apa keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama-sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan.

5. Mengkaji semula Dasar Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja dan memberi cadangan kepda majikan bagi apa-apa penyemakan dasar.

Jawatankuasa JKKP JMTI

Emergency Respond Team

Tugas dan Tanggunjawab

Membolehkan tindakan menyelamatkan nyawa dan harta benda diperingkat awal kejadian kebakaran,bencana alam, rusuhan dan sebarang kes.....

HIRARC Team

Tugas dan tanggungjawab

Mengenalpasti sebarang hazard ditempat kerja, menjalankan penafsiran risiko dan mencadangkan....

HIRARC Team

First Aid Team

First Aid Team

Tugas dan Tanggungjawab

Menyelenggara dan memastikan keperluan First Aid Mencukupi dan menentukan setiap peralatan kecemasan sedia digunakan apabila diperlukan

jawatankuasa audit

Tugas dan tanggungjawab

Melaksanakan audit pematuhan KKP di JMTI.

Jawatankuasa Teknikal

Jawatankuasa Teknikal

Tugas dan tanggungjawab

Untuk memastikan kontraktor/pembekal/vendor memathran-peraturan KKP yang telah ditetapkan.

jawatankuasa promosi

Tugas dan Tanggungjawab

Mengurus dan menghebahkan aktiviti KKP di Media Sosial, Laman Web dan Digital Signage Institut.

Jawatankuasa Promosi

Jawatankuasa latihan

jawatankuasa latihan

Tugas dan tanggungjawab

Merancang dan menguruskan latihan KKP serta aktiviti di peringkat ILJTM

Wakil majikan dan pekerja

Tugas dan tanggungjawab

Bekerjasama memastikan jawatankuasa JKK berfungsi secara berkesan. Membawa dan membincangkan isu-isu KKP bagi pihak pegawai JTM/ILJTM.

4 June 2024

Mesyuarat JKKP JMTI bil. 1/2024

Mesyuarat Telah dijalankan

4 June 2024

September 2024

Mesyuarat JKKP JMTI bil. 2/2024

Mesyuarat Dijadualkan pada September 2024

Mesyuarat JKKP JMTI bil. 3/2024

Mesyuarat JKKP JMTI bil. 4/2024

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.